หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ประกาศ
ประชาสัมพันธ์สถาบันพระบรมราชชนก เรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษาหลักสูตรต่างๆ 21 มิ.ย. 65
หนังสือแจ้งข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระบุรี จำนวน 5 เรื่อง 14 มิ.ย. 65
หนังสือแจ้งข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระบุรี จำนวน 3 เรื่อง 9 มิ.ย. 65
ขอให้ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และจริยธรรมของผู้ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด 7 มิ.ย. 65
ให้บริษัท พุทธธรรมประกันภัย หยุดรับประกันวินาสภัยชั่วคราว 6 มิ.ย. 65
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 6 มิ.ย. 65
การเลือกตัวแทนองค์กรเอกชน เพื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ 24 พ.ค. 65
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมบ้านมืองสุจริต 11 พ.ค. 65
หนังสือสสจ.สระบุรี เรื่องจุลสารข่าววินัยและคุณธรรม 25 เม.ย. 65
หนังสือสสจ.สระบุรี เรื่องการดำเนินคดีทางวินัยและสั่งลงโทษแก่อดีตข้าราชการตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. 22 เม.ย. 65
หนังสือสสจ.สระบุรี เรื่องการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัย 22 เม.ย. 65
สำเนาหนังสือสสจ.สระบุรี แจ้งประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระบุรี จำนวน 5 เรื่อง 19 เม.ย. 65
รพ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี ขอเปลี่ยนที่อยู่ไปรษณีย์อิเลคโทรนิก (e-mail) สำหรับรับ-ส่งข่าวสารหนังสือราชการ 19 เม.ย. 65
ขอเชิญบุคคากรสาธารสุข เข้าร่วมโครงการอบรม กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารสุข ปี2565 18 เม.ย. 65ลงชื่อเข้าใช้งาน