ดาวโหลดแบบขอเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซค์

ดาวโหลดคู่มือ ITA

 

ita

 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล

EB 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน   วันที่ปรับปรุง
    11 พ.ย. 62

 

EB 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน   วันที่ปรับปรุง
    11 พ.ย. 62

 

ตัวชี้วัดที่ 2 ตัวชี้วัดการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

 

EB 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   วันที่ปรับปรุง
    11 พ.ย. 62
EB 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   วันที่ปรับปรุง
    11 พ.ย. 62

 

EB 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   วันที่ปรับปรุง
    11 พ.ย. 62

 

ตัวชี้วัดที่ 3 ตัวชี้วัดการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

EB 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   วันที่ปรับปรุง
    11 พ.ย. 62

 

EB 7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ   วันที่ปรับปรุง
    11 พ.ย. 62

 

EB 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบ ปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ   วันที่ปรับปรุง
    11 พ.ย. 62

 

EB 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้าน จริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย   วันที่ปรับปรุง
    11 พ.ย. 62

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ตัวชี้วัดการส่งเสริมความโปร่งใส

EB 10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน   วันที่ปรับปรุง
    11 พ.ย. 62

 

EB 11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน   วันที่ปรับปรุง
    11 พ.ย. 62

 

EB 12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ ของหน่วยงาน   วันที่ปรับปรุง
    11 พ.ย. 62

 

ตัวชี้วัดที่ 5 ตัวชี้วัดการรับสินบน

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน   วันที่ปรับปรุง
    4 ก.พ. 63

 

ตัวชี้วัดที่ 6 ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ

EB 14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง   วันที่ปรับปรุง
    4 ก.พ. 63
EB 15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน   วันที่ปรับปรุง
    4 ก.พ. 63

 

ตัวชี้วัดที่ 7 ตัวชี้วัดการดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

EB 16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน   วันที่ปรับปรุง
    4 ก.พ. 63
EB 17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริม คุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน   วันที่ปรับปรุง
    4 ก.พ. 63
EB 18 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน   วันที่ปรับปรุง
    4 ก.พ. 63

 

ตัวชี้วัดที่ 8 ตัวชี้วัดการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB 19 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน   วันที่ปรับปรุง
    4 ก.พ. 63

 

EB 20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการและวางระบบ เพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน   วันที่ปรับปรุง
    4 ก.พ. 63

 

EB 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   วันที่ปรับปรุง
    4 ก.พ. 63

 

ตัวชี้วัดที่ 9 ตัวชี้วัดการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

EB 22 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” จัดโครงการ (4) โครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” หรือ โมเดล STRONG ที่ ใช้พันธะสัญญาร่วมกัน คือ “สาธารณสุข ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริต จิตพอเพียง”   วันที่ปรับปรุง
    4 ก.พ. 63

 

EB 23 หน่วยงาน มีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม “ชมรม STRONG … (มีการลงนาม) จัดตั้งชมรม STRONG ... ที่ชัดเจน เพื่อรณรงค์หรือส่งเสริมให้หน่วยงานมีกลไกในการเฝ้า ระวัง และแจ้ง เบาะแสของหน่วยงาน มีแนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG ...ที่มีความต่อเนื่อง   วันที่ปรับปรุง
    4 ก.พ. 63

 

EB 24 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน   วันที่ปรับปรุง
    4 ก.พ. 63