ข้อมูลผู้พิการ xlsx   วันที่ปรับปรุง
ข้อมูลผู้พิการ เดือนกันยายน 58   30 ก.ย. 58
ข้อมูลผู้พิการติดเตียง เดือนกันยายน 58   30 ก.ย. 58
ข้อมูลผู้พิการ เดือนสิงหาคม 58   30 ส.ค. 58
ข้อมูลผู้พิการติดเตียง เดือนสิงหาคม 58   30 ส.ค. 58
ข้อมูลผู้พิการ เดือนกรกฎาคม 58   30 ก.ค. 58
ข้อมูลผู้พิการติดเตียง เดือนมิถุนายน 58   30 ก.ค. 58
ข้อมูลผู้พิการ เดือนมิถุนายน 58   30 มิ.ย. 58
ข้อมูลผู้พิการติดเตียง เดือนมิถุนายน 58   30 มิ.ย. 58
ข้อมูลผู้พิการ เดือนพฤษภาคม 58   30 พ.ค. 58
ข้อมูลผู้พิการติดเตียง เดือนพฤษภาคม 58   30 พ.ค. 58
ข้อมูลผู้พิการ เดือนเมษายน 58   30 เม.ย. 58
ข้อมูลผู้พิการติดเตียง เดือนเมษายน 58   30 เม.ย. 58
ข้อมูลผู้พิการ เดือนมีนาคม 58   31 มี.ค. 58
ข้อมูลผู้พิการติดเตียง เดือนมีนาคม 58   31 มี.ค. 58
ข้อมูลผู้พิการ เดือนกุมภาพันธ์58   1 มี.ค. 58
ข้อมูลผู้พิการติดเตียง เดือนกุมภาพันธ์ 58   1 มี.ค. 58
ข้อมูลผู้พิการ เดือนมกราคม58   30 ม.ค. 58
ข้อมูลผู้พิการติดเตียง เดือนมกราคม 58   30 ม.ค. 58
ข้อมูลผู้พิการ เดือนธันวาคม 57   30 ธ.ค. 57
ข้อมูลผู้พิการติดเตียง เดือนธันวาคม 57   30 ธ.ค. 57
ข้อมูลผู้พิการ เดือนพศจิกายน 57   30 พ.ย. 57
ข้อมูลผู้พิการติดเตียง เดือนพศจิกายน 57   30 พ.ย. 57
ข้อมูลผู้พิการ เดือนตุลาคม 57   30 ต.ค. 57
ข้อมูลผู้พิการติดเตียง เดือนตุลาคม 57   30 ต.ค. 57

 


     ***หมายเหตุ *** ข้อมูลเป็นแฟ้ม excel 2007