ประวัติโรงพยาบาล

การก่อตั้งและขยายตัว

   โรงพยาบาลมวกเหล็กเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2522 ขณะนั้นเป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง ต่อมาเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ.2535 ขยายโรงพยาบาลเป็นขนาด 30 เตียง โดยได้งบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมด 25 ไร่

ขอบเขตการให้บริการ

   ให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิกึ่งทุติยภูมิ ดูแลผู้ป่วยทั่วไปหลายสาขา และผู้ป่วยเฉพาะทางสาขากุมารเวช

พื้นที่รับผิดชอบหรือกลุ่มเป้าหมาย

    โรงพยาบาลมวกเหล็กมีพื้นที่รับผิดชอบด้านการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทั้งหมด 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่1,4,5,6,7,9,10 ในตำบลมิตรภาพ และเขตเทศบาล หมู่ที่ 3 ตำบลมวกเหล็ก จำนวน 3,085คน/หลังคาเรือน ประชากรรวมทั้งสิ้น 12,986 คน อำเภอมวกเหล็ก ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดสระบุรี ห่างจากตัวเมืองสระบุรีเป็นระยะทาง 38 กิโลเมตร การคมนาคมสะดวกเนื่องจากอยู่ติดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ ต้องรองรับผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจรบ่อย มีประชากรทั้งหมด 53,859 คน แบ่งเขตการปกครองเป็น 6 ตำบล 80 หมู่บ้าน

โครงสร้างองค์กร การนำ การบริหารจัดการทรัพยากร

วิสัยทัศน์

   เป็นโรงพยาบาลต้นแบบด้านสร้างเสริมสุขภาพ ใช้เทคโนโลยีทันสมัย ด้วยใจศรัทธาบริการ

พันธกิจ

 1. บูรณาการขับเคลื่อนให้เป็นต้นแบบการสร้างเสริมสุขภาวะที่เป็นเลิศแก่ประชาชน ร่วมกับภาคีเครือข่าย
 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการ และระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
 3. พัฒนาศักยภาพบุคคากรในทุกมิติ ให้เกิดความผาสุกในองค์กร

ค่านิยมองค์กร

   ทำงานเป็นทีมที่ดี ยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

ผลงานเด่น ความภาคภูมิใจ

  1. บันไดขั้นที่ 1 สู่ HA 18 มีนาคม 2548
  2. บันไดขั้นที่ 2 สู่ HA 17 มีนาคม 2549
    16 กันยายน 2552
  3. บันไดขั้นที่ 3 สู่ HA 9 พฤษภาคม 2555
  4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 8 มีนาคม 2549
    30 มีนาคม 2552
  5. โรงพยาบาลที่มีการดำเนินกิจการ 5 ส. ป้่่ายทอง 9 มีนาคม 2555
  6. โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ระดับทอง  
  7. HCQA 16 มิถุนายน 2553
  8. มาตรฐานอาชีวอนามัย ระดับ 4  
  9. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น 2556
  10.แพทย์แผนไทย ระดับดีเยี่ยม 2557
  11.เครือข่ายสุขภาพอำเภอ ระดับดีเด่น 13 มีนาคม 2557
  12.มาตรฐานเทคนิคการแพทย์ 13 พฤษภาคม 2557
  13.มาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสี 2559
  14.มาตรฐานบริการืั้เป็นมิตรกับวัยรุ่น(YFHS) 31 มีนาคม 2560
  15.คุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด(HAยาเสพติด) 28 เมษายน 2560
  16.มาตรฐาน Green and Clean Hospital มิถุนายน 2560

ทิศทางการพัฒนาในอนาคต

 1. มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสู่การรับรองโรงพยาบาลคุณภาพ HA/HPH
 2. ยกระดับงานอาชีวอนามัยในโรงพยาบาล เป้าหมายเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากร