หน่วยงานที่ให้บริการ

โรงพยาบาลมวกเหล็กมีหน่วยงานที่ให้บริการดังนี้

 1. งานผู้ป่วยนอก
 2. งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 3. งานทันตกรรม
 4. งานผู้ป่วยใน
 5. งานเภสัชกรรม
 6. งานชันสูตร
 7. งานฉายรังสี
 8. งานห้องคลอด
 9. งานกายภาพบำบัด
 10. งานแพทย์แผนไทย
 11. งานเวชปฏิบัติ
 12. งานโภชนาการ
 13. งานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

งานผู้ป่วยนอก

ความมุ่งหมาย

      ให้การดูแล ตรวจวินิจฉัย ให้การรักษาโรคแบบองค์รวม ส่งเสริมการดูแลสุขภาพของผู้มารับบริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ ผู้มารับบริการได้รับความปลอดภัย และเกิดความพึงพอใจในการบริการ

ขอบเขตการให้บริการ

      ให้บริการแก่ผู้ป่วยนอกทุกโรคในวันและเวลาราชการ ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคผู้ป่วยเด็กโดยกุมารแพทย์ ยกเว้นผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ส่วนผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อนเกินศักยภาพในการดูแล ตรวจวินิจฉัย และรักษาได้รับการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลศูนย์

งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ความมุ่งหมาย
 1. หน้าที่ให้การพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง
 2. เป้าหมาย รวดเร็ว ถูกต้อง ปลอดภัย
ขอบเขตการให้บริการ
 1. ให้การดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วย อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ทุกเพศ ทุกวัย ตลอด 24ชม.
 2. งานบริการ หัตถการอื่นๆ เช่น ทำแผล, ฉีดยา, ผ่าตัดเล็ก,ใส่เฝือก
 3. งานชันสูตรทางคดี
 4. งานรับ-ส่งผู้ป่วย (ในและนอกสถานที่)
 5. ให้บริการตรวจรักษาตลอด 24 ชม.
 6. การรับผู้ป่วยไว้สังเกตอาการ 8 ชม.
 7. การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)

งานทันตกรรม

ความมุ่งหมาย

      ฝ่ายทันตสาธารณสุขมีความมุ่งหมายที่จะให้บริการทางทันตกรรม ในด้านการส่งเสริม การป้องกัน การรักษา และการฟื้นฟูสุขภาพ อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพให้แก่ผู้รับบริการ ให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ มีความพึงพอใจ โดยเน้น การส่งเสริมสุขภาพและตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการรวมทั้งผู้ให้บริการมีความรู้ความสามารถ และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ขอบเขตการให้บริการ

      ฝ่ายทันตสาธารณสุขให้บริการทางทันตกรรมในสถานบริการประกอบด้วยงานตรวจรักษาฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน รักษารากฟัน อุดฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์ งานส่งเสริมทันตสาธารณสุข ผ่าฟันคุด และทันตกรรมป้องกัน ให้บริการในเวลาราชการในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น. และให้บริการนอกเวลาราชการในวันพุธ วันพฤหัสในเวลา 16.30 น. – 20.30 น. และให้บริการในวันเสาร์เวลา 08.30 น. – 16.30 น. การบริการทันตกรรมนอกสถานบริการประกอบด้วยงานถอนฟัน เคลือบหลุมร่องฟัน ทันตสุขศึกษาให้แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตรับผิดชอบ และออกหน่วยบริการถอนฟันร่วมกับภาคเอกชน รวมถึงการส่งต่อผู้ป่วยในรายที่ต้องรักษาโดยทันตแพทย์เฉพาะทาง

งานผู้ป่วยใน

ความมุ่งหมาย

      แผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลมวกเหล็กให้บริการที่รับการรักษาในโรงพยาบาลต่อเนื่อง 24 ชั่วโมงจนกระทั่งจำหน่าย โดยให้บริการครอบคลุมด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพในผู้ป่วยประเภท อายุรกรรม ศัลยกรรม หู ตา คอ จมูก ทันตกรรม เด็ก นรีเวช ทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงให้บริการดูแลมารดาหลังคลอดพร้อมทารกหลังคลอด ในกรณีห้องคลอดเต็ม หรือต้องการนอนห้องพิเศษตามศักยภาพของโรงพยาบาลระดับปฐมภูมิ รับผู้ป่วยจำนวน 30 เตียง โดยแบ่งเป็นเตียงสามัญชาย 12 เตียง สามัญหญิง 12 เตียง ห้องพิเศษ 5 เตียง และห้อง Negative presurel เตียง สำหรับแยกผู้ป่วยที่ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในหน่วยงานมีเจ้าหน้าที่ทางการพยาบาลรวม 13 อัตรากำลังเวร เช้า : บ่าย : ดึก เป็น 4 : 3 : 2 ภาระงาน (Productivity) เฉลี่ยร้อยละ........ มีการบริหารอัตรากำลังให้เพียงพอกับภาระงานโดยการจัดอัตรากำลังเสริมเมื่อยอดผู้ป่วยเวรดึก 25 คนขึ้นไป

ขอบเขตการให้บริการ

      ผู้รับบริการส่วนใหญ่เป็นประชาชนในเขตอำเภอมวกเหล็ก รองลงมาคืออำเภอปากช่อง และอำเภอแก่งคอย มีการรับส่งต่อจากสถานีอนามัยในเครือข่าย ส่งต่อผู้ป่วยวิกฤติและฉุกเฉินไปยังโรงพยาบาลศูนย์สระบุรี เมื่อเกินศักยภาพในการดูแล หรือรับผู้ป่วยกลับจากโรงพยาบาลศูนย์สระบุรีเพื่อมาให้ยาต่อ และเตรียมผู้ป่วยกลับไปดูแลต่อที่บ้าน

งานเภสัชกรรม

ความมุ่งหมาย

      หน่วยงานเภสัชกรรมให้การบริการด้านยาตั้งแต่การคัดเลือก การจัดซื้อยา และการผลิตยาให้แก่ผู้ป่วย หน่วยงานผู้ป่วยในโรงพยาบาลมวกเหล็ก และสถานพยาบาลระดับรอง เช่น สถานีอนามัยและ PCU ในเขตอำเภอมวกเหล็ก โดยมุ่งหมายให้การบริการด้านเภสัชกรรมที่ปลอดภัย ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ได้มาตรฐานเภสัชกรรม และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้มารับบริการ รวมทั้งเฝ้าระวังในเรื่อง เครื่องสำอาง วัสดุภัณฑ์ทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์สุขภาพในเขตอำเภอมวกเหล็ก

ขอบเขตการให้บริการ
 1. งานด้านคลังยา ให้บริการจัดซื้อ และกระจายยาให้หน่วยงานในโรงพยาบาล และสถานพยาบาลระดับรองโดยกระจายยาให้หน่วยงานในโรงพยาบาลทุกวันพฤหัสบดี รวม 4 ครั้ง/เดือน และให้สถานพยาบาลระดับรองจำนวน 4 ครั้ง/เดือน จำนวน 12 สถานพยาบาลระดับรอง
 2. ให้บริการจ่ายยาผู้ป่วยใน /นอก ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.30 น. ได้แก่การรับคำสั่งแพทย์ทางคอมพิวเตอร์ การจัดยา และการจ่ายยา โดยที่การบริการผู้ป่วยในเป็นแบบ one-day-dose และแยกจ่ายยากลับบ้านผู้ป่วยในที่หอผู้ป่วย
 3. งานเภสัชสนเทศให้บริการปรึกษา จัดทำสื่อ และความรู้ด้านยาให้แก่ผู้ป่วย หน่วยงานในโรงพยาบาล และสถานพยาบาลระดับรอง
 4. งานผลิตน้ำยาอดบุหรี่ น้ำยา Hibitane solution และ Waterless ให้ผู้ป่วย หน่วยงานในโรงพยาบาล และสถานพยาบาลระดับรอง
 5. เฝ้าระวังเรื่องเครื่องสำอาง วัสดุภัณฑ์ทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในเขตอำเภอมวกเหล็กตามนโยบายของจังหวัด

งานกายภาพบำบัด

ความมุ่งหมาย

      หน่วยงานกายภาพบำบัดโรงพยาบาลมวกเหล็กให้บริการด้านการรักษา การป้องกัน และการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายภาพอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และมีความปลอดภัย

ขอบเขตการให้บริการ

      งานกายภาพบำบัดโรงพยาบาลมวกเหล็กสามารถให้บริการบำบัดรักษา การป้องกัน และการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายภาพในด้านต่างๆ ดังนี้

 1. ด้านระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อต่อ
 2. ด้านระบบประสาท
 3. ด้านระบบการหายใจ และทรวงอก
 4. ด้านเด็ก

      การกายภาพบำบัดจะสามารถรักษา ป้องกัน และฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายของผู้ป่วยที่มีปัญหาในด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ใกล้เคียงปกติมากที่สุด

งานชันสูตร

ความมุ่งหมาย

      ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการได้ถูกต้อง รวดเร็ว ได้มาตรฐาน ผู้ให้และผู้รับบริการปลอดภัย และพึงพอใจ

ขอบเขตการให้บริการ
 1. ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทุกวัน
  • วันราชการ วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
   เวลา 08.30 – 16.30 น.
  • นอกเวลาราชการเปิดให้บริการเวลา 16.30 – 08.00 น. ให้บริการตรวจ CBC, UA, VCT, LAB.NO, ANC, BUN, Creatinine และ Electrolyte
 2. ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 6 สาขา
  • งานโลหิตวิทยา
  • งานจุลทรรศน์วิทยา
  • งานภูมิคุ้มกันวิทยา
  • งานจุลชีววิทยา
  • งานเคมีคลินิก
  • งานธนาคารเลือด(เฉพาะหมู่เลือดระบบ ABO และ Rh)
 3. ให้บริการส่งต่อสิ่งส่งตรวจในกรณีที่มีการส่งตรวจพิเศษ (Special Test) หรือการตรวจวิเคราะห์ที่โรงพยาบาลไม่ได้เปิดให้ใช้บริการ
 4. บริการติดต่อประสานงานการขอเลือดจากโรงพยาบาลสระบุรี โรงพยาบาลพระพุทธบาท และศูนย์ บริการโลหิตลพบุรี

งานโภชนาการ

ความมุ่งหมาย

      ให้บริการอาหารแก่ผู้ป่วยใน ห้องคลอด และผู้ป่วยเบาหวานทุกวันพุธด้วยความสะอาด ปลอดภัย มีคุณค่าทางอาหารครบ 5 หมู่ และเหมาะสมกับโรคทุกวัน ผู้ป่วยได้รับอาหารที่ตรงเวลา สะอาด รสชาติอร่อย

ขอบเขตการให้บริการ
 1. การจัดทำอาหารทางสายยาง
 2. การจัดทำอาหารสำหรับผู้ป่วยปกติ
 3. การจัดทำอาหารว่าง สำหรับการประชุมอบรมภายในโรงพยาบาล