ความรู้สู่ประชาชน   วันที่ปรับปรุง
    22 ก.พ. 60

 

ผลงานวิชาการ   วันที่ปรับปรุง
 ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยระบบ EMS ในเขต รพ.มวกเหล็ก   20 ก.ย. 66
 ความพึงพอใจของผู้ป่วยโรคดหลอดเลือดสมองต่อการดำเนินงาน   9 ส.ค. 66
 ประสิทธิผลของการพัฒนารูปแบบการจัดชุดทำความสะอาดแผล ให้มีความพร้อมใช้กับแผล ทุกขนาดของผู้ป่วย   11 ส.ค. 66
 การเปรียบเทียบผลลัพธ์ระหว่างกลุ่มที่ไม่มีและกลุ่มที่มีพี่เลี้ยงของผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีเอดส์   18 ก.ค. 66
 ผลของรูปแบบการบำบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติดสารเสพติด แบบหน่วยเคลื่อนที่ต่อการคงอยู่ในระบบการบำบัด   21 มิ.ย. 66
 ผลของการใช้โปรแกรมให้ความรู้แก่ผู้ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย   11 พ.ค. 66
 ศึกษาสมรรถณะ ของอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ เครือข่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉิน   7 เม.ย. 66

 

แบบสรุปประชุม/อบรม/สัมมนา   วันที่ปรับปรุง
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักการเงินและการบัญชี ในการบริหารความเสี่ยงเพื่อเป็นองค์การการคุณธรรม   24 มี.ค. 60
ประชุมการรับส่งต่อผู้ป่วย โดยใช้โปรแกรม thai refer   24 มี.ค. 60
การประชุมเชิกปฏิบัตการ COP RM ครั้งที่ 1/60   24 มี.ค. 60
อบรมศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ   24 มี.ค. 60
การประชุมวิชาการ การนิเทศทางการพยาบาล การประกันคุณภาพพยาบาล และการบันทึกทางการพยาบาล อย่างมืออาชีพ   24 มี.ค. 60
การประชุมเชิงปฏิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 15/2560   24 มี.ค. 60
อบรมการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลกู้ชีพ รุ่น 16   24 มี.ค. 60