ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมวกเหล็ก

อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี


ผู้อำนวยการ

แพทย์หญิงศิรดา ภูริวัฒนพงศ์


แนวนโยบายการบริหารงาน

1. บทบาท ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน
  - บริหารงานในโรงพยาบาล(คน,งบประมาณ,วัสดุคุรุภัณฑ์)
  - บริหารงานสาธารณสุขในเครือข่ายระดับอำเภอ

2. บทบาท ในฐานะเป็นประธาน คปสอ.
  - พัฒนาศักยภาพประสานงาน สอ. ในการจัดบริการรักษา
  - สนับสนุนให้เกิดการประสานงานระหว่าง โรงพยาบาลชุมชุน และ สอ.
  - จัดระบบส่งต่อให้มีคุณภาพ
  - สนับสนุนให้เกิดขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน

3. บทบาท ด้านการบริการ
  - ตรวจรักษาผู้ป่วยนอก/ในและผู้ป่วยที่ได้รับไว้รักษาในโรงพยาบาล
  - ตรวจผู้ป่วยเด็กและคลินิกสุขภาพเด็กดีและกระตุ้นพัฒนาการ
  - ร่วมชันสูตรพลิกศพ
  - ตรวจรักษาผู้ป่วย และส่งเสริมสุขภาพ ที่ PCU
  - ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการชุมชน

4. บทบาท การพัฒนาคุณภาพ
  - สนับสนุนให้เกิดกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
  - ให้คำปรึกษาแก่ทีมประสานงานพัฒนาคุณภาพ
  - กระตุ้นและติดตามกระบวนการพัฒนาคุณภาพขับให้เคลื่อนตลอดเวลา